Условия за наем ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА АВТОМОБИЛ

Условия за наем
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА АВТОМОБИЛ
04 Януари 2015

Условия за наем

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА АВТОМОБИЛ

 

1.ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА МПС / СРОКОВЕ

1.1 Наемателят трябва да е навършил 23 години, с минимален шофьорски стаж 3 години  и да притежава редовни лични документи: лична карта/ паспорт , свидетелство за  правоуправление, валидно за територията на Република България, контролен талон и валидна кредитна ката. За наематели , между 19 и  23 години и/или стаж по-малко от 3 години, се прилага такса.

1.2. Минималният срок за наемане на автомобил е 24 часа. Той се предава на наемателя със задължително оборудване, изисквано от Закона за движение по пътищата и правилникът за приложението му, отразено в двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Наемателят е задължен да върне автомобила с всички предадени му документи, ключове и оборудване в уговорения срок и място в  състоянието в което го е получил.

1.3 При неспазване на срока за връщане на автомобила от наемателя, той се задължава да уведоми наемодателя най-късно 24часа преди изтичане на договора. Наемателят може да продължи да ползва автомобила, в случай, че е получил изрично позволение от страна на  наемодателя. В случай, че наемателя не изпълни исискването на  върне автомобила в срока, определен по договор и продължи да го ползва, без съгласието на наемателя, то той носи пълна наказателна и имуществена отговорност за обсебването на автомобила.

За всеки допълнителен ден, наемателят заплаща съответният наем съгласно договора сключен при наемане на автомобила.

1.4. При неизпълнение на задължението за връщане на наетия автомобил от наемателя за повече от два часа от изтичане на уговорения срок, без да е уведомил наемодателя, автомобила се счита за присвоен и наемодателят уведомява компетентите органи, като си запазва всички права по този договор както и възможността лично или чрез свой представител да си върне владението на автомобила от наемателя, което няма да се счита за самоуправство. Наемът се изчислява на база :1 ден=24 часа считано от  часа на наемането. При връщане със закъснение  повече от 2 (два) часа считано от  часa на предаване/получаване на автомобила  се начислява допълнителен наемен ден.

2.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

2.1. Наемната цена на автомобила включва:

Неограничен пробег за територията на България;Застраховка”гражданска отговорност”; Застраховка Каско’ на превозното средство;Пътен данък,Такса МПС, Винетка.

2.2 Наемната цена на автомобила и депозита се заплащат  от  наемателя  при подписване на договора и  приемо-предавателния проткол. В случаите в които депозита е гарантиран с кредитна карта, при връщане на автомобила без щети, загуби на оборудване наемодателя предприема действия по освобождаваме на блокираната сума. В случай че картов център, комуникационен проблем или банката издател на картата не го позволяват, наемателят трябва да изчака автоматично освобождаване на сумата. Депозитът нe служи за доплащане при удължаване срока на наема, като през целият период на наема , депозитът трябва да бъде в пълния си размер, първоначално уточнен в договора.

2.3 В случаите, когато клиентът реши да върне наетият от него автомобил по-рано от датата, посочена в договора, той трябва да предупреди наемодателя минимум 48 часа преди връщането както и да получи 30 % от дневния наем за оставащите неизползвани дни по договора. Когато тази уговорка не е спазена, наемодателят си запазва правото да задържи цялата сума за неизползваните дни по договора. За месеците Юни, Юли и Август, суми за неизползвани по договор дни не се връщат.

2.4 Наемната цена на автомобила не включва гориво, той се предава и приема с пълен резервоар. Ако клиента върне автомобила с непълен резервоар, то той трябва да заплати стойността на горивото до пълен резервоар, калкулирано по 2.00 евро за литър  + 10 EURO обслужваща такса.

2.5. В случаите, когато клиент желае да наеме автомобил за  пътуване извън рамките на страната то той следва предварително да го  заяви и да се запознае с условията за пътуване извън рамките на България, които са описани в допълнително приложение

3.ПРИ  ЩЕТИ, ЗАГУБИ И КРАЖБИ:

3.1.Ако автомобилът се върне с липсващо гориво, липси и дребни повреди причинени от наемателя, то стойността им се удържа от депозита.

3.2 Тютюнопученето в автомобилите е напълно забранено. Нарушителите приемат да заплатят глоба от 100(сто) евро.

3.3 При какъвто и да е пътен инцидент, независимо дали наемателят е виновен или не, той трябва задължително да изчака органите на реда и да се снабди с протокол или служебна бележка за инцидента. При доказана вина на наемателя за пътен инцидент, то той трябва да заплати равностойността на дневния наем на автомобила, за всеки ден в който същото превозно средство е в сервиз и е на практика неизползваемо, до деня на пълното отстраняване на уврежданията, както и всички косвени разходи възникващи в следствие на същия инцидент.В случай на ПТП наемателят незабавно трябва да уведоми наемодателя и компетентните органи.

3.4 Ако клиент загуби документи и/или ключове, панел, регистрационни табели,карта за достъп до общественият паркинг на Летище София,  на наетия автомобил, е длъжен да заплати глоба от 240 евро.

3.5  При възникване на необходимост наетия автомобил да бъде подменен по:

3.5.1 Вина на наемателя, последния дължи на наемодателя разходите по транспортиране на подменящия автомобил, както и разходите за транспортиране на подменения автомобил.

3.5.2 Необходимост, която не се дължи на виновно поведение от страна на наемателя отстраняването на повредата се извършва от и за сметка на наемодателя. Наемодателят се задължава да подмени/поправи дефектиралия автомобил до 2/два/работни дни, като автоматично удължи срока за ползване с броя на неизползваните поради повредата дни.

Подмяната съгласно т. 3.4.1 и т 3.4.2 се извършва на  мястото, където се намира дефектиралия автомобил.

3.6 Застраховката на автомобила НЕ покрива щети в случайте, когато:

3.6.1 Има повреди по гумите ,джантите,тасове, чистачките и ходовата част на автомобила , или липса на външни детайли и обурудване без следи от взлом.

3.6.2.Има нанесени щети по двигателя на автомобила които не са вследствие на естествената амортизация, а са причинени от небрежност, зареждане на автомобила с неподходящо гориво или умишлени действия. Наемателят  носи пълна отговорност и заплаща разходите свързани с отстраняване на повредата.

3.6.3 Има нанесени щети, вследствие на шофиране след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или неправоспособност на водача.

3.6.4.Има нанесени щети, вследствие от шофиране извън пътната настилка/ маркировка.

3.6.5Има нанесени щети вследстие на шофиране на автомобила, от неупълномощен или непосочен в договора за наем водач.

3.6.6Има нанесени щети вследстие на претоварване на автомобила и/ или надвишаване на капацитета на седящите места в него.

3.6.7 В случай че наетият автомобил бъде откраднат или противозаконно отнет и  документите на автомобила: свидетелство за регистрация-втора част, застрахователна полица ‘Гражданска отговорност’ ,контролен талон Гражданска отговорност,  автоасистанс карта, талон за год. технически преглед, отрязък от винетка, в пълната си съвкупност описана по-горе, и ключовете на автомобила не бъдат предадени на наемодателя то клиентът носи имуществена отговорност в размер застрахователна стойност на автомобила в срок 10/десет/ календарни дни от установяването на липсата на автомобила.

3.6.8.Наемодателят НЕ носи отговорност за некачествени горива и дефекти, възникнали вследствие на тях. Наемателя носи пълна финансова отговорност за последствията.

3.6.9 АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ С АВТОМОБИЛА, СЕ ДЪЛЖИ АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА В РАЗМЕР ОТ 45 ЕВРО, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ПО ЧИЯ ВИНА Е НАСТЪПИЛ ИНЦИДЕНТА!

При констатирани повреди по същите наемателят заплаща пълната им пазарна стойност .

3.7 При констатирани дребни липси, кражби, щети или повреди на стойност до размера на депозита, Автоджет не се ангажира със завеждане на застрахователни документи, поради икономическа неизгодност и стойността им е изцяло за сметка на наемателя.

3.8 Наемодателят има право да покрие разходите си произтичащи от гореизложеното от стойността на депозита на наемателя. Ако стойността на депозита не е достатъчна, то наемодателя има право да използва данните от кредитната карта на наемателя за да покрие сумите по описаните по-горе точки.

3.9 Наемодателят приема да заплати разходи по закупуването на консумативи и отстраняването на дребни дефекти, само ако са направени със съгласието му и е предоставен официален документ / фактура на името на наемодателя

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

4.1 Наемателят няма право да използва автомобила за участие в състезания, обучения, тренировки, да тегли ремаркета, както и да пренася едри и насипни товари, без изрично разрешение от наемодателя.

4.2 Наемателят е длъжен да следи за нивата на маслото и охлаждащата течност преди и по време на  движение.

4.3 Наемателят няма право да  управлява автомобила в пияно състояние, или след употреба на упойващи и наркотични медикаменти.

4.4 Наемателят нямa право да преотстъпва автомобила на трети лица или да го ползва за задгранични пътувания, освен в случаите, когато предварително е изготвено пълномощно от наемодателя.

4.5. Наемателят е отговорен за всички причинени щети на наетото или други моторни превозни средства, в случай че е нарушил условията за наем на автомобил или е управлявал автомобила в разрез със законовите уредби на страната в която управлява.

4.6 Наемателят е отговорен във всички случаи на щети и пропуснати ползи за трети лица и наемодателя, настъпили във връзка и/или по повод на опит и/или напускане на автомобила извън територията на Република Българи

5. УСЛУГИ И ОБОРУДВАНЕ:

 

5.1.1 Доставка на автомобил В работно време -между  9.00 и 18.00 ч. всеки работен ден /понеделник-петък/- за района на гр.София- безплатно летище София -10 евро ; извънработно време-между 18.00-09.00ч /всеки ден, събота и неделя/ за района на гр.София-20 евро , летище София – 25 евро

5.1.2 За всички наеми, които стартират или завършват на Летище София Терминал 2, се дължи летищна такса в размер на 10 евро.

5.1.3  Доставка на автомобил извън територията на София –по предварителна уговорка и допълнително определена цена.

5.2 Ползване на шофьор в рамките на страната : до четири часа -15 евро;  до 8 часа шофиране- 30 евро + разходи. Извън рамките на страната по предварителна уговорка и допълнително определена цена

5.3 Еднократна такса при ползване на автомобила извън територията на страната: 35 евро за страни от ЕС, 65 евро за Турция , 55 евро за всички останали. Възможни са ограничения.

5.4     Такса допълнителен шофьор 2.40 евро/ден, не повече от 24 евро за наемен период. Максималнен брой допълнителни шофьори в договора-2ма.

5.5 Такса млад шофьор: 35 евро

5.6 Административна такса при щета: 45 евро

5.7 Бебешко столче до от 1 до 3г /18 кг/: 4.20 евро на ден , не повече то 42 евро за наемен период

5.8 Детско столче/седалка от 4 до 8 г: 4.20 евро на ден, не повече от 42 евро за наемен период

5.9 Вериги за сняг : 2.40 евро на ден , не повече от 24 евро за наемен период

5.10 Ски багажник за 2 чифта ски: 4.20 евро на ден , не повече от 42 евро за наемен период

5.11  GPS Навигация 6 евро на ден, не повече от 60 евро за наемен период

5.12 Такса „зимно оборудване” в размер на 3 евро/ден, не повече от 30 евро за целия наем /в периода 01.Ноември-31.Март/

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Настоящият договор се прекратява:

6.1   С изтичане срока на договора;

6.2     Едностранно от НАЕМОДАТЕЛЯ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ при:

  • Просрочване на времето за връщане на автомобила
  • При невъзможността за осъществяване на контакт с наемателя повече от 1/ един/ час
  • При констатиране на неверни, непълни или с неточно съдържание данни посочени от НАЕМАТЕЛЯ

При  прекратяване на договора в посочените по-горе случаи не се изисква предизвестие от страна на НАЕМОДАТЕЛЯТ и същият се прекратява автоматично.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

7.1   Полагайки подписа си , клиентът се съгласява, че при връщане автомобилът се инспектира само визуално и че всички дефекти или щети , открити в последстие и причинени от клиента ще бъдат изискани от Автоджет на база независимо експертно мнение.

7.2. При възникване на спорове между страните, същите ще се уреждат в дух на разбирателство и лоялност, а при непостигане на такова от компетентните съдебни органи.

7.3 Подписвайки настоящият договор наемателят трябва да знае, че персоналните му данни могат да бъдат използвани за носене на наказателна и съдебна отговорност.

Непрочитането,неприемането или загубата на договора и условията за наем на автомобил,както и приемо-предавателния протокол не освобождава от отговорност наемателя,която отговорност той потвърждава с полагане на подпис върху най-малко един от документите.

- See more at: http://rentauto.bg

 


ТРАНСФЕРИ

www.korea-auto.eu

НОВИНИ

11 Април 2020
Автомобилът е наличен в София. Очакван внос ! Пълна писмена Гаранция 1 или 2 години ! Сервиз и...
Автомобилът е наличен в София. Очакван внос ! Пълна писмена Гаранция 1 или 2 години ! Сервиз и...
28 Март 2020
Лизинг по мярка! www.carsbg11.com Изберете от наличните , автомобили на газ течна фаза и ние щ...
Лизинг по мярка! www.carsbg11.com Изберете от наличните , автомобили на газ течна фаза и ние ще ...
07 Март 2020
Защо да си купите Киа К5 (Оптима) или Хюндай Соната (i40 - i45) на газ течна фаза от нас? Ето н...
Защо да си купите Киа К5 (Оптима) или Хюндай Соната (i40 - i45) на газ течна фаза от нас? Ето няк...